Doelstelling


De doelstelling van de Stichting Het Levende Woord

Mattheus 28:19 en Markus 16:15-16 uitvoeren in de ruimste zin des woord. Dit wordt uitgevoerd door een evangelist of (een) daartoe aangewezen perso(o)n(en). Wij belijden als bestuur onze afhankelijkheid van de Schepper van hemel en aarde en willen de opdracht uitvoeren zoals bovenvermeld in de doelstelling omschreven met behulp van de Heilige Geest.

De Stichting is opgericht om fondsen te werven die worden aangewend voor het evangelisatie werk in en om Uden. De gelden kunnen ook aangewend worden voor behoud en/of onderhoud van de apparatuur en alle bijkomende kosten die nodig zijn bij het evangelisatie werk te kunnen voortzetten. De Stichting stelt zich mede ten doel een ‘open huis’ te zijn voor een ieder, ongeacht de achtergrond, die er naar verlangt samen te komen rondom Het Woord (de Bijbel) en indien nodig zijn/haar gaven in te zetten ten behoeve van de ander. De fondsenwerving vindt plaats onder particulieren en bedrijven die de Stichting een warm hart toe dragen. Middels een drietal nieuwsbrieven (die tevens op de website worden gepubliceerd) worden gedurende het jaar donateurs op de hoogte gehouden wat de inkomsten zijn en op hoofdlijnen geïnformeerd over de activiteiten die plaats hebben gevonden. Daarnaast is er op de website een kalender inzichtelijk waar en wanneer er samenkomsten worden gehouden, welke in principe voor iedereen toegankelijk zijn.


Mattheüs 28:19
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Markus 16:15-16
En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

Nieuws

Elke zondag
Kerkdienst om 10:15

Elke woensdag
Gebedskring om 18:30
Bijbelstudie om 19:30

Locatie: Kindcentrum Raam Bosveld 118, uden

Bestel hier uw gratis Bijbel.


Activiteiten

Klik hier voor de nieuwste activiteiten

Blijf hier kijken voor updates

Bijbeltekst van de week

Zend Uw licht en Uw waarheid;laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; en ik U met de harp kan loven, o God, mijn God!.

Psalm 43 vers 3 en 4